KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Twoich danych jest Jacek Ferens właściciel marki Adster.pl z siedzibą w Józefowie, ul. Kamienna 17A, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9181040053, REGON: 951196805. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@adster.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem [adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności].

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Adster.pl w ramach zawieranych z Tobą umów.

Korzystanie z usług Agencji reklamy Adster.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ważny od 15.09.2017. Adres poprzedniego ważnego dla zamówień złożonych przed tą datą znajduje się poniżej regulaminu.


I. Postanowienia ogólne

1. Agencja reklamowa Adster.pl jest własnością firmy "Jacek Ferens" z siedzibą 23-460 Józefów, Kamienna 17A, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP PL9181040053 zwanym dalej Adster.pl
2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez firmy, instytucje oraz organizacje posługujące się numerem NIP
3. Firmy, instytucje oraz organizacje zwane są dalej klientem.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony, wiadomości e-mail biuro@adster.pl lub telefonicznie.
2. Ceny towarów są cenami netto i podane są w polskich złotych. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT
3. Zamówienie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie oraz po pisemnej (poprzez e-mail) akceptacji klienta wszystkich przesłanych plików w godzinach pracy Adster.pl podanych na stronie głównej strony internetowej (www.adster.pl). Zamówienia zaakceptowane lub których wpłata została zaksięgowana po tej godzinie uznawane są za złożone kolejnego dnia roboczego.
4. Po złożeniu przez klienta zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Jako, iż produkt zamawiany przez klienta w sklepie jest produktem indywidualnie tworzonym, po przekazaniu zamówienia do realizacji nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
6. Wszystkie zamówienia realizujemy na podstawie przedpłaty 100% wartości zamówienia, wyjątkiem mogę być instytucje publiczne nie posiadające możliwości dokonania przedpłaty oraz klienci którzy uzyskali możliwość płatności odroczonych.
7. Dokonując zakupu, klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej lub udostępnionej do pobrania ze stron sklepu.
8. Jeżeli klient nie poda inaczej faktura VAT zostanie przesłana na adres z którego zostało złożone zamówienie.
9. W przypadku braku produktów w magazynie klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

III Wyceny / Ważność cen
1. Jeżeli w treści korespondencji nie podano inaczej wyceny indywidualne mają ważność 1 miesiąca.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, przerwania promocji oraz wynikających z tego wzrostów cen bez uprzedzenia. Nie dotyczy to zamówień przyjętych już do realizacji.

IV. Projekty / Akceptacje / Zdjęcia produktów
1. Akceptacja wizualizacji oznacza że Klienta zapoznał się z wizualizacją, nie zawiera ona błędów, została przygotowana na właściwych produktach i nie wnosi do niej żadnych uwag.
2. W przypadku uwag do projektu, jeżeli projekt został poprzednio zaakceptowany a zamówienie nie zostało przekazane do realizacji wymagane jest przygotowanie nowego projektu(wizualizacji) oraz jego ponowne przesłanie w celu dokonania finalnej akceptacji przez klienta.
3. Po przekazaniu zamówienia do realizacji wszelkie zmiany w projekcie mogą wiązać się z przedłużeniem czasu realizacji oraz dodatkowymi opłatami związanymi z poniesionymi nakładami finansowymi w celu uruchomienia produkcji - w skrajnych sytuacjach nawet do wysokości 100% wartości produktu ze znakowaniem.
4. Na wykonane projekty graficzne poligrafii (np wizytówek, notesów, kalendarzy itp) wystawiana jest faktura VAT nawet w przypadku jeżeli zamówienie nie doszło do skutku. Koszt projektu w przypadku wznowienia realizacji nie jest ponownie naliczany chyba, że nastąpiły istotne zmiany w projekcie.
5. Agencja reklamy zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć przedstawiających zamówienia zrealizowane ze znakowaniem Klienta, chyba, że klient nie wyraził na to zgody.
6. Przygotowane projekty graficzne są własnością Adster.pl i nie są udostępniane w wersji umożliwiającej przekazanie do druku lub są udostępniane za dodatkową opłatą.

V. Czas realizacji
1. Termin realizacji wyznaczany jest indywidualnie w zależności od wybranych produktów.
2. Jeżeli nie podano inaczej to standardowy czas realizacji wynosi do 8 dni roboczych.
3. W przypadku wyższych czasów realizacji, jeżeli nie podano takiej informacji na karcie produktu, czas ten może być ustalany indywidualnie i wynosić do 30 dni roboczych w przypadku produktów wykonywanych lub importowanych na indywidualne zamówienie.
4. Za pierwszy dzień realizacji zamówienia uważany jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu w którym zostało złożone zamówienie.
5. Za ostatni dzień realizacji uważany jest dzień w którym przesyłka została wysłana.
6. Jeśli opóźnienie jest większe niż 14 dni roboczych zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI Dostawa produktów
1. Koszt transportu zamówienia ustalany jest indywidualnie.
2. Produkty dostarczane są na terenie Polski pod adres wskazany przez klienta, podany podczas procesu zamówienia.
3. W przypadku dostaw poza teren Polski należy o tym fakcie poinformować przed przygotowaniem wyceny produktów/złożeniem zamówienia.
4. Dopuszczamy możliwość nieterminowej dostawy produktów wynikających z zewnętrznych przyczyn niezależnych od Adster.pl. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych agencji względem Klienta.
5. W przypadku jeżeli kurier dwukrotnie nie dostarczył przesyłki kolejna próba jak również magazynowanie przez firmę kurierską są płatne.
6. Standardowe (powyżej 95% wysyłek) czasy dostawy przez firmy kurierskie dla przesyłek do 30kg wynoszą 1 dzień roboczy. Wysyłki paletowe Standardowo (powyżej 95% wysyłek) 2 dni robocze.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób i firm trzecich, instytucji finansowych oraz w szczególności za działania firm kurierskich oraz opóźnienia wynikających z ich strony.
8. W przypadku realizacji kolejnych zamówień dla tego samego klienta przesyłka kurierska, jeżeli nie zostało podane inaczej zostanie zaadresowana na ten sam adres co wcześniejsze zamówienia. W przypadku błędów wnikających ze strony klienta zmiana adresu może być dodatkowo płatna lub pozostawiona do rozwiązania pomiędzy klientem a firmą kurierską obsługującą doręczenie zamówienia.


VII. Reklamacje/ Różnice ilościowe

1. Po akceptacji wizualizacji przez klienta (jeżeli wizualizacja jest zgodna z produktem końcowym) reklamacje dotyczące błędów, rozmieszczenia itp nie są rozpatrywane lub są rozpatrywane negatywnie.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis przedmiotu, zdjęcia i zakresu reklamacji.
3. Termin na zgłoszenie reklamacji upływa po 7 dniach od momentu otrzymania przesyłki przez klienta.
4. Adster.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie ustawowym tj. 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16:00. Reklamację zgłoszona po godzinie 16:00 uznajemy za reklamację przyjętą w następnym dniu roboczym,
6. Porównywanie kolorystyki produktu, wydruku/znakowania CMYK, Pantone itp z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów finalnego produktu oraz obrazu wyświetlanego przez monitor nie jest powodem do zgłoszenia reklamacji. Na kolory wyświetlane na monitorach ma wpływ ich skalibrowanie oraz jakość samego monitora. Na kolory nadruku mogą mieć również wpływ właściwości podłoża - jasność, szorstkość, połysk. Warunkiem dochodzenia reklamacji barw, jest uprzednie dostarczenie wzoru kolorystycznego wydruku do naszej firmy. 
7. Dokładamy wszelkich starań by kolory na wydruku odwzorowywały jak najdokładniej kolory zawarte w projekcie. Jednocześnie korzystamy z różnych maszyn drukujących, na których mogą wystąpić nieznaczne różnice w odwzorowaniu kolorów. Różnice te nie mogą być wykorzystane jako podstawa do reklamacji.
8. Podczas bigowania papierów o gramaturze równej lub wyższej niż 150g występuje zjawisko pękania papieru oraz uszkodzenia farby drukarskiej w miejscu zgięcia. Adster.pl nie odpowiada za podane uszkodzenia, które są zgodne z technologią produkcji druku na papierach o ww. gramaturach.
9. Zgodnie ze specyfikacją maszyn poligraficznych wykorzystanych do druku możliwe są następujące odchylenia:
– tolerancja do 2mm podczas krojenia arkusza na poszczególne użytki
– odchylenie złamu podczas falcowania i bigowania o 1mm
– odchylenie perforacji od miejsca docelowego o 1mm
– podczas pasowania kolorów w druku o 0,2mm
– lakierowanie UV wybiórcze o 1mm od miejsca docelowego
10. Odbieganie o wartość do 1% od standardów i norm procesu druku nie jest uznane za błędne wykonanie, co automatycznie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji z tego powodu.
11. Reklamacje i ich zasadność jest ustalana na podstawie przesłanych zdjęć. W szczególnych wypadkach, klient może zostać poproszony o odesłanie części lub całego nakładu.
12. Reklamacje odnośnie uszkodzenia towaru podczas przesyłki kurierskiej, są rozpatrywane na podstawie protokołu sporządzonego pomiędzy zamawiającym a kurierem. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
13. Maksymalny poziom rekompensaty w ramach reklamacji nie może przekroczyć 100% wartości produktu reklamowanego.
14. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób i firm trzecich w szczególności za działania firm przewozowych czy instytucji finansowych współpracujących z Adster.pl
15. Dopuszczalne są różnice w stosunku do ilości zamawianej a dostarczonej wynoszące +/- 5% dla poligrafii oraz +/- 1% dla pozostałych produktów.
16. W przypadku wystąpienia większych różnic na cały brakujący towar wystawiana jest faktura korekta. W sporadycznych sytuacjach istnieje możliwość uruchomienia produkcji oraz wykonania brakującej ilości sztuk - taka możliwość jest ustalana indywidualnie po kontakcie z przedstawicielem Adster.pl.
17. Adster.pl może wymagać przesłania informacji/elementów wymagających uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-maila przez przedstawiciela firmy Adster.pl. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 
VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby Adster.pl przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i oprawiania swoich danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
2. W przypadku sporu naszą intencją jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących reklamacji, niewywiązania się z umowy lub przeterminowanych płatności w drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Adster.pl
3. Niniejszym regulaminem objęte są wszystkie zamówienia przekazywane do realizacji od 15.09.2017


15 września 2017r.


Poprzedni regulamin (ważny do 14.09.2017) [LINK]